Result pages: 
 per page
108

108: อิฐมอญโบราณ

ใช้ได้ทั้งตกแต่งผนัง หรือใช้ปูพื้น ใช้ทำทางเดินในสนามหญ้า เป็นต้น จะมีหลายขนาดให้คุณได้เลือก ตามการใช้งาน เช่น 6x13.5x3.5 cm , 37.5x75x6.5 cm , 50x50x6.5 cm เป็นต้น หรือตามแต่ลูกค้าจะสั่ง

0.00  บาท   (อิฐมอญโบราณ)

105

105: อิฐโปร่ง 4 รู

อิฐโปร่ง 4 ช่อง ใช้ในงานก่อสร้าง ที่ไม่ต้องรับน้ำหนักมากนัก ขนาด 11x25x6.5 cm 1 ตารางเมตร ใช้ 35 ก้อน

0.00  บาท

104

104: อิฐมอญ 8 รู

ใช้ในงานก่อสร้างทั่งไป มีความแข็งแรงและทนทานสูง

0.00  บาท   (อิฐมอญ 8 รู)

103

103: อิฐมอญ 4 รู

เป็นอิฐที่ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป มีความคงทนและแข็งแรงมาก

0.00  บาท   (อิฐมอญ 4 รู)

102

102: อิฐมอญ 2 รู

ใช้ในงานก่อสร้างทั่วไป นิยมกันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ขนาด 5.5x14x3 cm 1 ตารางเมตรใช้ประมาณ 120 ก้อน

0.00  บาท   (อิฐมอญ 2 รู)

Result pages: 
 per page